ARTISTS

PAINTING & DRAWING

Daniil Alikov

Deborah Bakos

Enda Bardell

Alice Cao

Jennie Wang Catton

Paul Chizik

Sally Clark

Daniel Clegg

Mallory Donen

Long Gao

Guo Yan

Xizhong He

Pepe Hidalgo

Alex Ji

Alison Keenan

Xuan Li

Jia Liu

Shyh-Charng Lo

Joseph Synn Kune Loh

Angela Muellers

Sofiya Mukhachova

Lion Nie

Chiu Pai

Maude Ren

Min Ren

Olga Rybalko

Jiabao Shen

Sabine Simons

Xiangmei Su

Fanny Tang

Grace Tao

Othón Téllez

Liza Visagie

Xin Wen

Jeff Wilson

Wenli Yang

 

Wu Yang

Xi Yu

June Yun

Monique Zhang

TRADITIONAL CHINESE INK PAINTINGS

Hai-Ping Lee

Li Li

Jiangang Su

Shude Feng

Hong Shi

Wenxi Liu

Wangping Li

Qinjin Song

Shuyu Yin

PHOTOGRAPHY

Steven Dragonn

Roy Hoh

Edward Peck


Phyllis Schwartz

Huachao Sun


Fang Tong

Rebecca Wang 王晨釔

Wayne Wang


Kai Zhang

EDITIONS

Agent X

Alice Cao

Lei Chen

Yu Deng

Long Gao

Zilong Guo

Anja Nov

Quinton Qiu

June Yun

Ji Su

SCULPTURE, INSTALLATIONS, MEDIA INSTALLATIONS

Daniil Alikov

Sophia Bakos

Amy Chang

Yunhan Wang

CERAMICS

Kay Austen

Wei Cheng

Anthony Dunlop


Anyuta Gusakova