ARTISTS

PAINTING & DRAWING

Daniil Alikov

Deborah Bakos

Enda Bardell

Alice Cao

Jennie Wang Catton

Paul Chizik

Sally Clark

Daniel Clegg

Long Gao

Guo Yan

Xizhong He

Pepe Hidalgo

Alison Keenan

Xuan Li

Jia Liu

Shyh-Charng Lo

Joseph Synn Kune Loh

Angela Muellers

Chiu Pai


Olga Rybalko

Jiabao Shen

Su Xiang

Fanny Tang

Othón Téllez

Liza Visagie

Xin Wen

Jeff Wilson

Xiaofeng Wu

June Yun

TRADITIONAL CHINESE INK PAINTINGS

Hai-Ping Lee

Li Li

Jiangang Su

Shude Feng

Hong Shi

Wenxi Liu

Wangping Li

Qinjin Song

PHOTOGRAPHY

Steven Dragonn

Roy Hoh

Edward Peck


Phyllis Schwartz

Huachao Sun

Fang Tong


Wayne Wang


Kai Zhang

EDITIONS

Agent X

Alice Cao

Lei Chen

Yu Deng

Long Gao

Zilong Guo

June Yun

SCULPTURE, INSTALLATIONS, MEDIA INSTALLATIONS

Daniil Alikov

Amy Chang

CERAMICS

Kay Austen

Wei Cheng

Anthony Dunlop


Anyuta Gusakova